Algemene voorwaarden

Liv it, Own it Personal Training : ingeschreven bij K.v.K. te Rotterdam onder nummer: 75750589

Liv it, Own it Personal Training is gespecialiseerd in Personal Training, Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

Aparte Artikelen omtrent de webshop : Koopvoorwaarden

Op het kopen bij Liv it Own it Webshop zijn algemene koopvoorwaarden van toepassing. Op alle teksten, bestellingen en overeenkomsten van Liv it Own it Webshop is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Koopvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Liv it Own it Webshop of: Liv it Own it Webshop; klant: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Liv it Own it Webshop; ‘bevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.2 en 3.1.’Koopvoorwaarden’: deze Koopvoorwaarden.
1.2 Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Liv it Own it Webshop. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Liv it Own it Webshop middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Liv it Own it Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Liv it Own it Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.4 Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Liv it Own it Webshop zijn overeengekomen.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Liv it Own it Webshop en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.6 Liv it Own it Webshop heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Liv it Own it Webshop website te wijzigen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Liv it Own it Webshop zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Liv it Own it Webshop behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst tussen Liv it Own it Webshop en de klant komt tot stand nadat de klant:
een bestelling heeft geplaatst op de website van Liv it Own it Webshop, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Liv it Own it Webshop;
het door de klant vervolgens op ‘Afrekenen’ icoon klikken op de website van Liv it Own it Webshop;
het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Liv it Own it Webshop op de ‘Verstuur order’ icoon te klikken,
hierop van Liv it Own it Webshop op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Liv it Own it Webshop de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
2.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Liv it Own it Webshop gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Liv it Own it Webshop.
2.4 De administratie van Liv it Own it Webshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Liv it Own it Webshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Liv it Own it Webshop verrichte leveringen. Liv it Own it Webshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten;
de prijs van het product;
klantgegevens als naam, klantnummer, woonadres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt, factuuradres (indien anders dan woonadres van de klant en/of afleveradres) en e-mailadres en telefoonnummer van de klant;
het ordernummer van de overeenkomst;
het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Liv it Own it Webshop, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

Artikel 3: Prijzen/tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle betalingen zullen door de klant direct worden betaald middels iDeal, Creditcard tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Liv it Own it Webshop gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Liv it Own it Webshop te weigeren.

Artikel 4: Levering/leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Liv it Own it Webshop anders is aangegeven.
4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal zeven (7) werkdagen, tenzij op de website van Liv it Own it Webshop anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. In verband met hedendaagse drukte bij de postorderbedrijven kan het voorkomen dat de levertermijn langer is dan de zeven (7) werkdagen.
4.3 De levertermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Liv it Own it Webshop.
4.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Liv it Own it Webshop overschreden wordt, zal Liv it Own it Webshop de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Liv it Own it Webshop te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Liv it Own it Webshop te melden.
4.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Liv it Own it Webshop het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6 De door Liv it Own it Webshop opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.7 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
4.8 Liv it Own it Webshop behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

 

Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Liv it Own it Webshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Liv it Own it Webshop, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Liv it Own it Webshop zijn voldaan.

Artikel 7: Risico

7.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Liv it Own it Webshop. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Liv it Own it Webshop kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Liv it Own it Webshop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Liv it Own it Webshop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Liv it Own it Webshop geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

9.1 Liv it Own it Webshop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Liv it Own it Webshop, dan wel tussen Liv it Own it Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Liv it Own it Webshop.

Artikel 10: Afkoelingsperiode

10.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 30 dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Liv it Own it Webshop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan Liv it Own it Webshop te melden. De klant dient het product – na overleg met Liv it Own it Webshop – te sturen naar een door Liv it Own it Webshop vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Liv it Own it Webshop ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Liv it Own it Webshop deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Liv it Own it Webshop het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
10.4 Liv it Own it Webshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Liv it Own it Webshop of de leverancier van het product) is beschadigd.
10.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Liv it Own it Webshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Liv it Own it Webshop de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Liv it Own it Webshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11: Garanties

Op de door Liv it Own it Webshop geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 12: Klachten

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Liv it Own it Webshop serieus in behandeling worden genomen.
12.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Support van Liv it Own it Webshop (de gegevens van deze afdeling staan elders vermeld in deze Koopvoorwaarden).
12.3. Liv it Own it Webshop zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Liv it Own it Webshop zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
13.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Liv it Own it Webshop. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Liv it Own it Webshop. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
13.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Liv it Own it Webshop over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Liv it Own it Webshop. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 14: Afdeling klantenservice van Liv it Own it Webshop

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met:

Liv it Own it Webshop, afdeling klantenservice
St. Victorstraat 55
2741 JP Waddinxveen
email info@livitownit.nl

Artikel 15: Diversen

15.1 Indien de klant aan Liv it Own it Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Liv it Own it Webshop gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Liv it Own it Webshop een nieuw adres heeft doorgegeven.
15.2 Indien door Liv it Own it Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Liv it Own it Webshop deze Koopvoorwaarden soepel toepast.
15.3 Liv it Own it Webshop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 16: Toepasselijke recht en geschillenregeling

16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Liv it Own it Webshop is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen Liv it Own it Webshop en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Rotterdam.

 

Deze website gebruikt cookies om de functionaliteit te verbeteren. Door te klikken accepteer je deze cookies.

Privacy policy