Algemene voorwaarden

Liv it, Own it Personal Training : ingeschreven bij K.v.K. te Rotterdam onder nummer: 75750589

Liv it, Own it Personal Training is gespecialiseerd in Personal Training, Leefstijlcoaching en Voedingsbegeleiding.

Artikel 1. Begrippen
De organisatie:    Liv it, Own it Personal Training

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en Liv it, Own it Personal Training schriftelijk overeenkomen, na overleg met de personal trainer, welke activiteiten Liv it, Own it Personal Training aan de deelnemer zal verzorgen.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die de overeenkomst aangaat met Liv it, Own it Personal Training voor beoefening van sport- en bewegingsactiviteiten of het deelnemen aan cursussen omtrent voeding.

Personal Trainer: Tommy van Herk

Activiteit(en): Personal Training (PT), Small Group Training, Leefstijlcoaching, Bootcamps, voedingsadvies, diverse cursussen omtrent voeding, fitness en vitaliteit.

Fysiotherapeut: Tommy van Herk

Activiteit(en): Oefentherapie, revalidatietraining en preventieve training ter voorkoming van lichamelijke ongemakken.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die Liv it, Own it Personal Training aangaat ter uitvoering van één of meerdere activiteit(en). Een overeenkomst is tot stand gekomen na inschrijving van de deelnemer bij Liv it, Own it Personal Training.

Artikel 3. Intakeprocedure
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dienen alle deelnemers een intakegesprek te hebben gehad voorafgaand aan deelname aan een van de activiteiten. Alle vragen dienen volledig naar waarheid beantwoord en ondertekend aan Liv it, Own it Personal Training te worden afgegeven. De activiteiten zullen pas van start gaan na afname van dit intakegesprek.

Artikel 4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Liv it, Own it Personal Training meedelen waar en wanneer de deelnemer verwacht wordt. Dit zal vooraf met de deelnemer overlegd worden. Indien een afspraak, om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, kan Liv it, Own it Personal Training ervoor kiezen om in overleg met de deelnemer een nieuwe afspraak te plannen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch, (waaronder ook whatsapp) of via de trainin app geannuleerd te worden door zowel Liv it, Own it Personal Training als de deelnemer. Wordt de afspraak niet op tijd geannuleerd door de klant, dan zal de trainingsessie gewoon in rekening gebracht worden. Als Liv it, Own it Personal Training de afspraak niet op tijd afzegt, zal de training op een later nader afgesproken tijdstip alsnog gegeven worden. 

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
Op Liv it, Own it Personal Training rust de verplichting op het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit worden vastgelegd in de overeenkomst die gesloten is. Liv it, Own it Personal Training voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Liv it, Own it Personal Training niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening die voortvloeit uit de gesloten overeenkomst, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan een van de activiteiten van Liv it, Own it Personal Training geschiedt geheel voor eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Liv it, Own it Personal Training is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Iedere deelnemer dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Tevens dient iedere deelnemer een zorgverzekering te hebben.

Op iedere door Liv it, Own it Personal Training gesloten overeenkomst rust een inspanningsverplichting voor Liv it, Own it Personal Training. Liv it, Own it Personal Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Liv it, Own it Personal Training is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Liv it, Own it Personal Training georganiseerde activiteiten. Liv it, Own it Personal Training is niet aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade, indien deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge danwel schriftelijke instructies, gegeven door de Personal Trainer. Tevens is Liv it, Own it Personal Training niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

De deelnemer is jegens Liv it, Own it Personal Training aansprakelijk indien Liv it, Own it Personal Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen door de deelnemer van mondelinge dan wel schriftelijke instructies, gegeven door de personal trainer. De deelnemer dient Liv it, Own it Personal Training te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
Liv it, Own it Personal Training is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

Het is de deelnemer niet toegestaan drugs, alcohol, dan wel andere verdovende of stimulerende middelen tijdens of voor de training te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen kan bij constatering leiden tot het onmiddellijk ontbinden van de overeenkomst.

De overeenkomst kan nimmer met terugwerkende kracht stopgezet worden.

Bij het sluiten van de overeenkomst wordt de contractduur bepaald, waarbij standaard wordt uitgegaan van een duur minimaal 1 periode, met een opzegtermijn van 1 periode vanaf de eerstvolgende betaaldatum. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de deelnemer is alleen mogelijk op medische gronden of bij verhuizing buiten een straal van 20 kilometer van de trainingslocatie van Liv it, Own it Personal Training. Dit dient onderbouwd te worden middels een medische verklaring van een erkende arts dan wel een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. Openstaande trainingen (oftewel credits) zullen moeten worden opgemaakt voor de einddatum van het abonnement, tenzij anders overeengekomen. Mocht bij hetgeen overeengekomen geen laatste datum worden vermeld dan mag de client tot 2 maanden na de beeindiging van de overeenkomst deze openstaande credits nog inhalen. 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Na bevestiging van de inschrijving en de aanschaf van een van de producten in het shop gedeelte van trainin zal middels automatische incasso de opvolgende betalingstermijnen worden geïncasseerd. Liv it, Own it Personal Training zal de dienstverlening pas starten nadat de overeenkomstige termijnbetaling van de factuur volledig is voldaan. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de overeenkomstige termijn is Liv it, Own it Personal Training gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat het volledige factuurbedrag is ontvangen. De duur van de activiteit wordt echter niet met de duur van de opschorting verlengd. Dit betekent dus dat lessen kunnen komen te vervallen waarvoor wel betaald dient te worden. De verplichting tot betalen blijft onverminderd gehandhaafd.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling worden daarnaast alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Liv it, Own it Personal Training te voldoen.

Indien Liv it, Own it Personal Training over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, zal Liv it, Own it Personal Training tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente in rekening brengen bij de deelnemer. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd kan en mag Liv it, Own it Personal Training een bedrag van € 25 aan administratiekosten in rekening brengen en zal Liv it, Own it Personal Training nogmaals trachten het volledige bedrag te incasseren.

Op de diensten van Liv it, Own it Personal Training zijn het BTW 21%-tarief en het BTW 9%-tarief van toepassing. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Liv it, Own it Personal Training is gerechtigd om in onvoorziene gevallen tussentijds een prijsverhoging door te voeren. En eenmalig op 1 januari de prijzen met maximaal 5% te verhogen. De deelnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden per einde eerstvolgende aflopende periode. 

Personal Training pakketten die via factuur worden afgenomen dienen binnen 14 dagen na aanschaf te zijn betaald. Indien dit niet gebeurd zullen de trainingen na afloop van deze 14 dagen worden opgeschoven tot betaling van factuur is voldaan. Inmiddels geleverde trainingen zullen ten alle tijden betaald dienen te worden. 

De duopakketten worden bij 1 van de 2 deelnemers in rekening gebracht. Deelnemers dienen dit onderling te verrekenen. Mocht 1 van de 2 deelnemers zich afmelden voor een training, maar de training vindt wel plaats. Dan vervalt de training voor de afgemelde deelnemer.

 

Artikel 9. Ziekmelding

Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Liv it, Own it Personal Training . Alle afspraken dienen minimaal 24 uur telefonisch van te voren te worden geannuleerd. Een nieuw tijdstip voor de training zal dan besproken worden. Bij niet tijdige annulering zal Liv it, Own it Personal Training de kosten van de diensten doorberekenen. In geval van langdurige ziekte (langer dan 30 dagen) kan de overeenkomst in overleg met Liv it, Own it Personal Training tijdelijk worden stilgelegd. Hiervoor dient de deelnemer een medische verklaring opgesteld door een erkend arts te overleggen aan Liv it, Own it Personal Training. Bij langdurige afwezigheid van deelnemer staat het Liv it Own it Personal Training vrij om de open gevallen uren op te vullen. Dit kan resulteren dat bij terugkomst de deelnemer op andere tijdstippen zal moeten gaan sporten. 

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen
Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Liv it, Own it Personal Training is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. In geval nakoming niet mogelijk is zal de overeenkomst worden ontbonden. In geval van ziekte van de Personal Trainer behoudt Liv it, Own it Personal Training het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg met de deelnemer zal naar een alternatief worden gezocht.

Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Deze zal dan op een later tijdstip in overleg met de klant alsnog gegeven worden. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Indien de deelnemer op een dergelijke dag een afspraak zou hebben gehad zal Liv it, Own it Personal Training een alternatieve datum aanbieden aan de deelnemer. Bij vakanties kan een gekozen abonnement worden opgeschoven. Met de maximale duur van 1 termijn. De trainingen die dan worden gemist, worden dan ook niet betaald, er is dan ook geen sprake van inhalen van gemiste lessen. Dit geldt ook voor vakanties van de Personal Trainer zelf. Bij langdurige afwezigheid i.v.m. aangetoond werk in buitenland kan het abonnement of rittenkaart worden opgeschoven of overgedragen. Bij (tijdelijke) overdracht dient deelnemer zelf te zorgen voor de financiële afwikkeling. Een nieuwe deelnemer zal altijd eerst een intake dienen af te nemen in het kader van veilig en verantwoord sporten. Aan deze intake zijn kosten verbonden, te weten €25,- Welke ter plekke en contant voldaan dient te worden.

Artikel 11. Privacy
Liv it, Own it Personal Training gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Liv it, Own it Personal Training is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Om deelnemers goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft Liv it, Own it Personal Training persoonlijke gegevens nodig. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens dient de deelnemer per omgaande aan Liv it, Own it Personal Training door te geven.

Liv it, Own it Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden voor administratieve doeleinden van Liv it, Own it Personal Training gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Liv it, Own it Personal Training werkt conform de Wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

Contactinformatie verkregen via intakes en intake aanvragen via de website worden gebruikt om informatie omtrent diensten van Liv it, Own it Personal Training te verzenden.

Liv it, Own it Personal Training verzamelt gegevens van de deelnemer middels intakegesprekken en intakeformulieren die ingevuld dienen te worden. Dit om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie van de deelnemer zodat de diensten hierop volledig op maat afgestemd kunnen worden. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor Liv it, Own it Personal Training om haar diensten te kunnen verlenen en derhalve is het verstrekken van de gegevens door de deelnemer een contractuele verplichting. Ook zijn deze gegevens nodig voor facturering en hiervoor zijn de naam, adres en woonplaats van de deelnemer vereist. Dit is wettelijk verplicht.

Ingevulde intake formulieren van deelnemers die een jaar of langer geleden een traject van Liv it, Own it Personal Training hebben voltooid, zullen verwijderd worden. Op verzoek kunnen deze gegevens eerder verwijderd worden, echter wel pas na voltooiing van een traject of wanneer de samenwerking beëindigd wordt. Trainingsdata blijft wel bewaard voor eventuele naslag in de toekomst (mocht de deelnemer in de toekomst weer een nieuw traject willen starten bij Liv it, Own it Personal Training). Ook deze informatie kan op verzoek volledig verwijderd worden. Hiervoor dient een e-mail naar Liv it, Own it Personal Training gestuurd te worden.

Persoonlijke gegevens die op de factuur staan, moeten wettelijk 7 jaar bewaard blijven. Deze kunnen dus niet op verzoek verwijderd worden, en zullen na 7 jaar na de factuurdatum verwijderd worden.

Liv it, Own it Personal Training gebruikt de diensten van Microsoft en Google Drive voor het opslaan van contactgegevens en data van intakeformulieren en trainingen. Deze beide bedrijven voldoen aan de eisen van de wet AVG. De apparatuur (computers en smartphone) die Liv it, Own it Personal Training gebruikt om bij deze data te komen is voorzien van een wachtwoord. Daarnaast gebruikt Liv it, Own it Personal Training een dubbele beschermingslaag bij Google Drive waardoor er altijd een dubbele authenticatie vereist is wanneer bestanden via een internetbrowser geraadpleegd worden.

Voor vragen of opmerkingen omtrent privacy kunt u contact opnemen met Liv it, Own it Personal Training via het contactformulier of via het op de website vermeldde telefoonnummer.

Artikel 12. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Liv it, Own it Personal Training. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Liv it, Own it Personal Training.

Alle door Liv it, Own it Personal Training verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Liv it, Own it Personal Training ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de deelnemer verstrekte stukken mogen niet door Liv it, Own it Personal Training zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer openbaar worden gemaakt, of ter informatie aan derden worden verstrekt op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de deelnemer.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Liv it, Own it Personal Training. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Liv it, Own it Personal Training is gevestigd. Op alle overeenkomsten van Liv it, Own it Personal Training is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Overige
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Liv it, Own it Personal Training beoordeeld en beslist.

Deze website gebruikt cookies om de functionaliteit te verbeteren. Door te klikken accepteer je deze cookies.

Privacy policy